Działalność portalu jest regulowana w szczególności przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

I Postanowienia wstępne

1. „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” jest niekomercyjnym portalem blogowym o tematyce podróżniczej.

2. Działalność „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Przed założeniem Konta Użytkownika należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto Użytkownika Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II Rejestracja konta/ dane osobowe/ prawa autorskie

1. Prowadzenie bloga, zamieszczanie felietonów, artykułów i zdjęć w „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” jest możliwe po założeniu Konta Użytkownika.

2. Osoby rejestrujące się w celu założenia Konta Użytkownika podają swoje dane osobowe i tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usług Platformy Hostingowej Timbuktu.pl przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, ze zmianami).

Administratorem danych osobowych jest firma Mirkosoft Mirosław Grochowski z siedzibą w Warszawie, ul. Górska 19 m 4, 00-740 Warszawa, NIP 566-181-66-52, REGON 12246107

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych.

4. „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” dołoży starań, by zagwarantować bezpieczeństwo danych wyszczególnionych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do niej.

5. Zamieszczane w „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” wpisy: blogi, artykuły, felietony są utworami, w rozumieniu ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 2012 roku, które podlegają ochronie z tytułu ochrony praw autorskich.

III Przestrzeganie prawa i regulaminu ”Timbuktu.pl -  Kronika Odkrywców”

1. Założenie Konta Użytkownika na portalu „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszystkie treści umieszczone na swoim Blogu lub/i w Komentarzach. „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” nie bierze odpowiedzialności za posty zamieszczane przez Użytkowników.

3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Użytkownik zakładając konto na portalu „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” akceptuje tym samym fakt, iż treści są publikowane do 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia do publikacji do administratora portalu.

5. Zakładając konto Użytkownik oświadcza, iż ma prawo do zamieszczania tylko takich treści, do których posiada tytuł prawny do testów i zdjęć (w szczególności majątkowe prawa autorskie obejmujące prawo do publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet), a wyżej wymienione treści są wolne od wad prawnych, a zarówno publikacja jak i rozpowszechnianie ich w żadnej mierze nie narusza dóbr osób trzecich.

6. „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” nie bierze odpowiedzialności za teksty opublikowane przez internautów. Jeżeli uzyskamy informacje lub podejrzenie w szczególności o naruszeniu praw autorskich do tekstów lub zdjęć niezwłocznie usuwamy lub zawieszamy teksty.

7. „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” zastrzega sobie prawo do usunięcia lub tymczasowego zawieszenia Konta Użytkownika, Bloga, usunięcia Artykułów oraz Komentarzy we wszystkich przypadkach przewidzianych obowiązującymi w Polsce przepisami prawa lub gdy naruszone są dobre obyczaje.

8. „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia konta nawet jeżeli jeśli nie doszło do naruszenia prawa, ale zawarte na nim treści naruszają dobre obyczaje lub nie dopowiadają profilowi portalu.

9. Przy podejrzeniu naruszenia prawa lub dobrych obyczajów prosimy o przesłanie informacji na adres:admin@kronikaodkrywcow.pl

IV Reklamy i licencje

1. Użytkownik może po uzyskaniu zgody z „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” umieszczać wpisy komercyjne reklamujące produkty, usługi lub inne serwisy internetowe.

2. Użytkownik niniejszym upoważnia „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” do wykorzystania w mediach we fragmentach Artykułów publikowanych na swoim Blogu w celach promocyjnych w szczególności udostępniania na fanpage’u „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców”. Upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 lat. Jeżeli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej przed upływem terminu 3 lat, wówczas „Timbuktu.pl -  Kronika Odkrywców” zastrzega sobie prawo do możliwości korzystania z Bloga Użytkownika przez okres kolejnych 3 lat. Niniejsza procedura będzie miała zastosowanie do każdego kolejnego okresu 3-letniego. Wyżej wymienione Upoważnienie zostaje udzielone w następującym zakresie:

a) zapisywanie w jakiejkolwiek formie (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),

b) powielanie (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),

c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,

e) publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie

V Udostępnianie

„Timbuktu.pl -  Kronika Odkrywców” zastrzega sobie prawo do natychmiastowego skasowania, zablokowania (definitywnego lub czasowego) Komentarzy, Artykułów i Kont Użytkowników w obliczu:

  1. Podejrzenia o łamaniu praw autorskich przez Użytkownika
  2. Łamania zasad netykiety
  3. Działania Użytkownika na szkodę „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców”, w szczególności poprzez naruszenie dobrego imienia „Timbuktu.pl -  Kronika Odkrywców” oraz narażenie na szwank reputacji portalu.

VI Polityka prywatności

1. „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” informuje, iż podczas korzystania z usług Platformy Hostingowej Timbuktu.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług Platformy Hostingowej Timbuktu.pl. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

VII. Dane osobowe

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres e-mail, imię i nazwisko. Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta.

2. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z Platformy Hostingowej Timbuktu.pl.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” – admin@kronikaodkrywcow.pl

VIII Rezygnacja z usług Platformy Hostingowej Kronikaodkrywcow.pl

1. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika z Platformy Hostingowej Timbuktu.pl. W tym celu należy wejść na swoje Konto Użytkownika na stronie timbuktu.pl, kliknąć zakładkę AKTUALIZUJ PROFIL, a następnie wybrać opcję USUŃ KONTO.

IX Postanowienia końcowe

1. „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownicy serwisu zostaną poinformowani dzięki przeznaczonej w tym celu odpowiedniej stronie w domenie Timbuktu.pl.

2. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie, przysługuje mu prawo do usunięcia Konta Użytkownika.

3. „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w działaniu Platformy Hostingowej.

4. „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców” nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieudogodnienia oraz utratę danych spowodowane awarią systemu informatycznego lub innymi zdarzeniami, którym nie była w stanie zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu „Timbuktu.pl - Kronika Odkrywców”, Użytkownik może złożyć reklamację. W tym celu należy wysłać e-mail na adres admin@kronikaodkrywcow.pl w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji (tytuł "Reklamacja"). „Timbuktu.pl -  Kronika Odkrywców” w terminie 14 dni od otrzymania maila reklamacyjnego, ma obowiązek wystosowania odpowiedzi, która zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 roku.